V.D Direktor Doma zdravlja "dr Marton Šandor"

dr med. Marko Martinović doktor medicine

Pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove

dipl.ecc Jerković Vesna

Pomoćnik direktora za opšte i pravne poslove

dipl.pravnik Pejović Bojana

Pomoćnik direktora za medicinska pitanja i kvalitet rada

dr Nada Čelebić, specijalista radiologije

Glavna sestra Dom zdravlja

Strukovna medicinska sestra Kovalčik Ildiko

Ukupan broj radnika 01.02.2021.

 

 

Ukupno zaposleni

62

Neodređeno

5

Određeno

57

 

 

Medicinski radnici

45

Nemedicinski radnici

17

 

 

Visoki medicinski kadar

20

Lekari specijalisti

5

Lekari

9

Stomatolozi

4

Lekari na specijalizaciji

2

 

 

Više medicinski kadar

2

 

 

Srednji medicinski kadar

23

Medicinske sestre
18
Laboranti
2
Stomatološke sestre:
3

Na osnovu člana 8.Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika

javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", br.159/2020), Dom zdravlja " Dr Marton Šandor" Mali Iđoš objavljuje sledeće podatke:

 

r.b.
 
Nivo kvalifikacije
Broj
1.
Broj sistematizovanih radnih mesta prema nivou kvalifikacija
10.1
3
40.1
0
40.2
35
61.4
2
71.3
18
72.3
6
2.

Ukupan broj zaposlenih na određeno i neodređeno vreme prema nivou kvalifikacija

10.1
3
40.1
0
40.2
35
61.4
2
71.3
17
72.3
5
3.
Broj radno angažovanih lica prema osnovu angažovanja (rad van radnog odnosa)
Ugovor o delu/privremeni i povremeni poslovi
2
4.
Ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme kojima je radni odnos prestao po bilo kom osnovu u prethodnoj kalendarskoj godini
1
5.
Ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika u prethodnoj kalendarskoj godini
0
6.
Ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika u okviru dozvoljenog procenta od 70% u tekućoj kalendarskoj godini
0
7.
Kao i ukupan boj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika iznad tog procenta u tekućoj kalendarskoj godini
0