Dom zdravlja "dr Marton Šandor" Mali Iđoš je samostalna zdravstvena ustanova sa sredstvima u državnoj svojini, sa sedištem u Malom Iđošu u ulici Zanatlijska broj 1.Obavlja vanbolničku zdravstvenu delatnost iz oblasti primarne zdravstvene zaštite za područje opštine Mali Iđoš koja obuhvata naselja Mali Iđoš , Lovćenac i Feketić sa ukupnih 13.494 stanovnika. Prava i dužnosti osnivača Doma zdravlja "dr Marton Šandor", u skladu sa Zakonom, vrši Skupština opštine Mali Iđoš počev od 05.07.2002.godine.

 

Delatnost Doma zdravlja

 

        Dom zdravlja obavlja zdravstvenu delatnost na primarnom nivou koja obuhvata:

        - Zaštitu i unapređenje zdravlja, sprečavanje i rano otkrivanje bolesti , lečenje bolesnih i povređenih,

        - preventivnu zdravstvenu zaštitu grupacije stanovništve izloženih povećanom riziku oboljevanja i ostalih stanovnika, u skladu sa posebnim programom preventivne zdravstvene zaštite,

        - zdravstveno vaspitanje i savetovanje za očuvanje i unapređenje zdravlja,

        - sprečavanje , rano otkrivanje i kontrolu malignih bolesti,

        - sprečavanje , otkrivanje i lečenje bolesti usta i zuba,

        - patronažne posete,

        - sprečavanje i rano otkrivanje bolesti,

        - hitnu medicinsku pomoć i sanitetski prevoz,

        - farmaceutsku zdravstvenu zaštitu,

        - palijativno zbrinjavanje,

        - druge poslove utvrđene Zakonom.

 

        U okviru svoje delatnosti Dom zdravlja :

 

- prati zdravstveno stanje stanovništva, preduzima i predlaže mere za njegovo unapređenje

- prati i sprovodi metode i postupke prevencije, dijagnostike, lečenja i doktrinarneŰ

protokole,

         - obezbeđuje uslove za stalno stručno usavršavanje svojih zaposlenih,

- sprovodi programe zdravstvene zaštite,

         - sprovodi mere radi sprečavanja neželjenih komplikacija i posledica pri pružanju zdravstvene zaštite kao i mere opšte sigurnosti za vreme boravka građana u zdravstvenoj ustanovi I obezbeđuje stalnu kontrolu ovih mera,

         - organizuje i sprovodi mere u slučaju elementarnih nepogoda i drugih većih nezgoda i vanrednih prilika,

         - organizuje i sprovodi mere stalnog unapređenja kvaliteta stručnog rada,

         - organizuje, odnosno obezbeđuje mere za odlaganje, odnosno uništavanje medicinskog otpada, u skladu sa Zakonom,

 

         U obavljanju zdravstvene delatnosti u Domu zdravlja obezbeđuje se:

 

      1. Preventivna zdravstvena zaštita za sve kategorije stanovnika,

      2. zdravstvena zaštita odraslih-opšta medicina,

      3. hitna medicinska pomoć i sanitetski prevoz,

      4. kućno lečenje i zdravstvena nega,

      5. polivalentna patronaža,

      6. zdravstvena zaštita žena,

      7. zdravstvena zaštita dece i školske dece,

      8. zdravstvena zaštita zaposlenih- medicina rada,

      9. laboratorijska dijagnostika,

     10.stomatoška zdravstvena zaštita,

     11.radiološka i ultrazvučna dijagnostika,

     12.interna medicina,

     13.farmaceutska zdravstvena delatnost- apoteka.