UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DOMA ZDRAVLJA

U cilju efikasnog i racionalnog obavljanja delatnosti i kontrole stručnog rada, u Domu zdravlja organizovane su sledeće organizacione jedinice:

        1. Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika i zaposlenih, hitnu medicinsku pomoć, kućno lečenje i negu i stomatološku zdravstvenu zaštitu odraslih,

        2. Služba za zdravstvenu zašitu dece, školske dece, žena, polivalentnu patronažu i dečiju i

preventivnu stomatologiju

        3. Služba za radiološko-ultrazvučnu i laboratorijsku dijagnostiku i farmaceutsku delatnost,

        4. Slžba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke, pomoćne i druge slične poslove.

        Dom zdravlja u svom sastavu ima zdravstvene ambulante i apoteke u naseljima Lovćenac i Feketić.